Εγγυημένη φρέσκια ποιότητα και ανταγωνιστικές τιμές

Καλέστε μας: +30 215 215 9779

Πολιτική Απορρήτου

Η εταιρεία επεξεργάζεται μόνο τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Αυτά είναι τα δεδομένα που εισάγουν οι ίδιοι οι επισκέπτες όταν συμπληρώνουν ορισμένες από τις φόρμες στον ιστότοπο, κάνοντας γνωστές τις γνώσεις τους. Η απαραίτητη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών του ιστότοπου είναι επεξεργασία που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 7Α παράγραφος 1 εδάφιο β) του ν. 2472/1997 και δεν διαβιβάζεται ούτε κοινοποιείται σε τρίτους, εκτός εάν η διαδικασία που ορίζεται στο νομοθεσία για το απόρρητο (Ν.2225 / 1994) ή τυχόν υποχρεώσεις που απορρέουν από την εθνική εφαρμογή της Οδηγίας 24/2006. Η τεχνολογία cookie χρησιμοποιείται στον ιστότοπο. Η απενεργοποίηση των cookies θα καταστήσει αδύνατη την εύκολη περιήγησή σας στον ιστότοπο και αυτός είναι ο λόγος που οι χρήστες αποδέχονται αυτή τη λειτουργία εξαρχής. Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο για πρώτη φορά, ένα μόνιμο cookie (ένα μικρό αρχείο κειμένου) θα ρυθμιστεί ώστε να αποθηκεύεται στον σκληρό δίσκο του χρήστη. Τα cookies χρησιμοποιούνται κατά τις διαδοχικές επισκέψεις σας στον ιστότοπο για να τον «προσωποποιήσετε». Μπορείτε να επισκεφτείτε τον ιστότοπο χωρίς να αποδέχεστε cookies, αλλά δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του ιστότοπου ή να απολαύσετε συγκεκριμένες λειτουργίες του ιστότοπου. Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις cookie, ανατρέξτε στο μενού Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης.

Οποιαδήποτε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται αποκλειστικά από άτομα υπό τον έλεγχο της εταιρείας. Για την επεξεργασία, η εταιρεία έχει επιλέξει στελέχη με αντίστοιχα επαγγελματικά προσόντα που παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά τις τεχνικές γνώσεις και την προσωπική ακεραιότητα για βέλτιστη εμπιστευτικότητα. Η εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την προστασία και προστασία των δεδομένων σας από τυχαία ή παράνομη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομης επεξεργασίας. Τα μέτρα αυτά διασφαλίζουν ένα επίπεδο ασφάλειας ανάλογο με τους κινδύνους που συνεπάγεται η επεξεργασία και τη φύση των δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Εάν υπάρχει μια ηλεκτρονική διαδικασία αγοράς για την ασφάλεια των συναλλαγών σας και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία χρησιμοποιεί την τεχνολογία Secure Sockets Layer (SSL). Κατά τη διαδικασία των ηλεκτρονικών αγορών σας, ο ιστότοπος δεν καταγράφει ούτε αποθηκεύει με οποιονδήποτε τρόπο πληροφορίες πιστωτικής κάρτας, εκτός από την ασφάλεια της συναλλαγής, Χρεωστική ή Πιστωτική, και εάν πρόκειται για Visa ή MasterCard. Στο PayPal Payments, αποθηκεύεται το e-mail του λογαριασμού PayPal. Το SSL είναι ο πιο αξιόπιστος πάροχος για την ασφάλεια του Διαδικτύου παγκοσμίως. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω της ιστοσελίδας διέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Νόμου για την Προστασία των Καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις εξ αποστάσεως πωλήσεις, καθώς και από τις διατάξεις του Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο.

Καθένας έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν προσωπικά δεδομένα που τον αφορούν υποβάλλονται σε επεξεργασία με οποιαδήποτε μορφή από την εταιρεία. Για το σκοπό αυτό η εταιρεία έχει υποχρέωση να απαντήσει εγγράφως. Το υποκείμενο των δεδομένων έχει το δικαίωμα να ζητήσει και να λάβει από τον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς καθυστέρηση και με σαφή και κατανοητό τρόπο, τις ακόλουθες πληροφορίες:

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που το αφορούν και την προέλευσή τους.

Οι σκοποί της επεξεργασίας, οι παραλήπτες ή οι κατηγορίες παραληπτών.

Η εξέλιξη της επεξεργασίας για την περίοδο από την προηγούμενη ενημέρωση ή ενημέρωση.

Η λογική της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας.

Κατά περίπτωση, τη διόρθωση, διαγραφή ή αποκλεισμό δεδομένων των οποίων η επεξεργασία δεν συνάδει με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, ιδίως λόγω του ελλιπούς ή ανακριβούς χαρακτήρα των δεδομένων.

και τη γνωστοποίηση σε τρίτα μέρη στα οποία έχουν κοινοποιηθεί τα δεδομένα οποιασδήποτε διόρθωσης, διαγραφής ή αποκλεισμού που έγινε σύμφωνα με την περίπτωση που αυτό δεν είναι αδύνατο ή δεν συνεπάγεται δυσανάλογες προσπάθειες.

Το δικαίωμα πρόσβασης μπορεί να ασκηθεί από το υποκείμενο των δεδομένων και με τη βοήθεια ειδικού. Η εταιρεία απαντά σε αιτήματα πρόσβασης εντός δεκαπέντε (15) ημερών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2472/1997.

Το υποκείμενο των δεδομένων μπορεί ανά πάσα στιγμή να αντιταχθεί στην επεξεργασία δεδομένων που το αφορούν. Οι ενστάσεις απευθύνονται εγγράφως στην εταιρεία μέσω email και πρέπει να περιλαμβάνουν απόδειξη της ταυτότητας του αιτούντος και αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια, όπως διόρθωση, προσωρινή μη χρήση, δέσμευση, μη διαβίβαση ή διαγραφή. Η εταιρεία απαντά εγγράφως στις ενστάσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών. Στην απάντησή του, ενημερώνει το υποκείμενο για τις ενέργειες που έχει λάβει ή, κατά περίπτωση, για τους λόγους για τους οποίους δεν συμμορφώθηκε με το αίτημα. Η απάντηση στην απόρριψη των ενστάσεων κοινοποιείται από την εταιρεία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Για να ενεργήσετε τα δικαιώματά σας, το υποκείμενο των δεδομένων ή ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα πρέπει να υποβάλει παράπονο μέσω e-mail ([email protected]) στην εταιρεία αναφέροντας:

την ταυτότητά του, προσκομίζοντας αποδεικτικά στοιχεία δημόσιας αρχής

τα συγκεκριμένα προσωπικά δεδομένα που σχετίζονται με το παράπονό του, συμπεριλαμβανομένου του ιστότοπου (url)

στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση κατοικίας).

Η τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας είναι δεσμευτικός συμβατικός όρος πριν από κάθε περαιτέρω ενέργεια ενώπιον δημόσιας αρχής ή δικαστηρίου και η διαδικασία αυτή αφορά τους χρήστες που εισέρχονται στον ιστότοπο αποδεχόμενοι τον δεσμευτικό του χαρακτήρα.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Δικαίωμα σε διακριτικούς τίτλους, ονόματα τομέα και εμπορικά σήματα

Διακεκριμένοι τίτλοι, εμπορικά σήματα και ονόματα τομέα στα οποία είναι αναρτημένη η ιστοσελίδα αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές αγωγές κατά οποιουδήποτε παραβάτη στους σχετικούς όρους χρήσης του ανωτέρω ακινήτου.

Όλα τα γραφικά σχέδια, προγράμματα πνευματικών δικαιωμάτων, κείμενα, εικόνες και άλλα προϊόντα Amaltheia Yada, το πρωτότυπο φωτογραφικό υλικό καθώς και η διάταξη ολόκληρης της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρείας. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές αγωγές κατά οποιουδήποτε παραβάτη στους σχετικούς όρους χρήσης του ανωτέρω ακινήτου.

Sui generis πνευματικά δικαιώματα στη βάση δεδομένων Όσον αφορά τη βάση δεδομένων του ιστότοπου, η εταιρεία είναι «δημιουργός βάσεων δεδομένων» με τα ειδικά δικαιώματα του άρθρου 45Α του Ν. 2121/1993 και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Στο πλαίσιο αυτό, απαγορεύεται η εξαγωγή ή/και η επαναχρησιμοποίηση του συνόλου ή ουσιώδους μέρους του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, ανεξάρτητα από την προστασία της βάσης δεδομένων σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται επίσης η επαναλαμβανόμενη και συστηματική εξαγωγή ή/και επαναχρησιμοποίηση επουσιωδών τμημάτων του περιεχομένου της βάσης δεδομένων, η οποία επηρεάζει την κανονική εκμετάλλευσή της από την εταιρεία. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να κινήσει αστικές, διοικητικές και ποινικές διαδικασίες κατά οποιουδήποτε παραβάτη των σχετικών όρων που σχετίζονται με το συγκεκριμένο δικαίωμά της στη βάση δεδομένων.